Türk Edebiyatı

Mecazi Mürsel Nedir

Benzetme amacı taşımaksızın bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasına denir. Ad aktarmalarında aktarma çeşitli anlam ilişkileriyle gerçekleştirilir. a) Bütün...

Murabba Nedir Özellikleri

Dört dizelik bentlerden oluşur. Uyak düzeni aaaa / bbba / ccca En az üç, en çok altı bent halinde yazılır....

Tuyuğ Nedir Özellikleri

Divan şiirine Türklerin kazandırdığı nazım biçimidir. Türk edebiyatına özgüdür. Halk edebiyatındaki maninin karşılığıdır. Tek dörtlükten oluşur. aaxa biçiminde kafiyelenir. aaaa...

Rubai Özellikleri

Rubai, İslâmî edebiyata (divan edebiyatına) Farsların kazandırdığı bir nazım biçimidir. Rubai, 4 dizeden oluşan tek bir dörtlüktür. Dize kümelenişi ve...

Destan (Epope)

Sözlü dönem edebiyatının en önemli ürünü destandır. Farsçadan dilimize geçen “manzum hikaye, masal, yaşanılanların hikayesi” gibi farklı anlamlarda kullanılan destan...

Manzume ve Şiir Özellikleri

Manzume: Manzume, “ölçülü düzenlenmiş söz” demektir. Biçim bakımından şiire benzer ama tema ve temayı işleyiş bakımından şiirden farklıdır. Günümüzde belli bir...

Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim) Unsurları

Sözcüklerin birbiriyle ses ve anlam bakımından etkileyici bir bütün oluşturmasına ahenk denir. Ahenk, sözcük olarak “uyum” anlamına gelir. Şiirdeki ahenk...

Modern Şiir Özellikleri

Zihniyet: Modernizm, bireycilik ve aklın özerkleşmesi olgusu üzerinde şekillenir. Bu anlayışta ahlak, bilim ya da din etki sahibi olamadığı için sanat...

Toplumcu Şiir Özellikleri

Zihniyet: Bu şiir anlayışında sanayileşme ve kapitalist ekonomideki büyüme etkisini göstermiş; şairler, toplumsal gerçekleri devrimci bir yaklaşımla yansıtmayı amaçlamışlardır. Sanatçılar işçilerin...

Saf Şiir Özellikleri

Zihniyet: Bu şiir anlayışına sahip olan şairler (Ahmet Hamdi, Asaf Halet…) sanatı ideolojilerin, toplumsal davaların aracı olarak görenlere karşı çıkmış, şiiri...

Divan Şiiri Özellikleri

Zihniyet: Bu şiir, şehir ve saraylarda devlet yönetiminin etrafında şekillenen halktan kopuk, aydın zümrenin ortaya koyduğu şiirdir. Arap ve Fars şiirinin...

Halk Şiiri Özellikleri

Âşık şiiri, anonim şiir ve tekke şiiri olmak üzere üç kolda gelişen halk şiirinin en önemli özelliği büyük ölçüde sözlü...

İslamiyet Öncesi (Destan Dönemi) Türk Şiiri

Zihniyet: Bu dönem şiirleri, göçebe kültürün izlerini yansıtır. Türkler, Şaman kültüründen etkilenmiş, mitolojilerin Gök Tanrı, Budizm ve Mani dinlerinin etkisinde kalmıştır....

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

İnsanın hayatını biyolojik olarak sürdürebilmesi açısından sanatsız yaşayabileceği kabul edilebilir bir yargıdır fakat bu tez hiçbir zaman tam olarak uygulanmamış...

ankara escort bayan ankara escort ankara escort bayan bayan escort ankara