Kadim Dünyada İnsan

Anadolu’da İlk Medeniyet Merkezleri

Göbeklitepe Şanlıurfa ilimizin merkeze bağlı Örencik Köyü yakınlarında bulunmaktadır. 1995 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda uygarlık tarihinin başlangıcı ile ilgili görüşleri...

Medeniyetin Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Uygarlığın ortaya çıkmasında öncelikle coğrafi koşullar etkili olmuştur. İklimi insan yaşamına ve üretime uygun, verimli toprakların ve su kaynaklarının olduğu...

Tarih Öncesi Çağların Önemli Özellikleri

Yazı kullanılmadığından bu devirlerle ilgili arkeolojik kalıntılardan yararlanılarak bilgi edinilebilmiştir. Devirler insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre adlandırılmıştır. Eşya yapımında...

Tarih Öncesi Dönemlendirme

İnsanlık tarihinde yazının icadından önceki dönemlere tarih öncesi, yazının icadından sonraki dönemlere de tarih çağları denilmiştir. Tarih öncesi dönemlendirmede insanların...

İnsanlığın İlk İzleri: Sözlü Kültür

Yazının icadından önce insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini sözlü olarak nesilden nesile aktarmış ve korumuştur. Eski Yunan’da mit ve efsane...

İlk İnsanların Kullandıkları Araç – Gereçler

İlk insanlar, kullandıkları araç-gereçleri taştan yapmışlardır. Başlangıçta iri ve kaba olarak yontulan taşlar zamanla daha kullanılışlı hale getirilmiştir. İnsanlar teknik...

İlk Yerleşim Yerleri

İlk insanlar, iklimin ve besin kaynaklarının meydana getirdiği yaşam biçimine bağlı olarak geniş alanlara yayılmışlardır. Mağara ve kaya sığınakları içinde...

İlk Tarımsal Faaliyetler

İnsanlar zaman içinde yabani tahıl ve meyveleri ıslah ederek kendi kontrolünde üretmeyi öğrenmiş böylece tarımsal faaliyetler başlamıştır. Tarıma geçişle birlikte...

İlk İnsanların Yaşam Tarzı ve Geçim Kaynakları

İlk insanların geçim kaynağı avcılık ve besin toplayıcılığıydı. İnsanlar besin kaynaklarının azalması veya çoğalmasına bağlı olarak göçebe bir yaşam sürüyorlardı....

İnsanlığın İlk İzleri

İnsanın geçmişini, tabiatla mücadelesini, sosyal ilişkilerini ve inançlarını öğrenmek, geçmişten günümüze ulaşan izlerin incelenmesine bağlıdır. İnsanlık tarihi ile ilgili en...

Soru 1: Tarih araştırmalarında doğru sonuçlara ulaşabilmek için nelere dikkat edilmelidir? Tarih öğretmeninin sorduğu soruya hangi öğrenci doğru cevap verememiştir?
A) Elif, “Tarih bilgisinin geçmişteki insan tecrübelerine bağlı olarak üretildiği gerçeğiyle hareket edilmelidir.”
B) Arif, “ Farklı ideoloji ve değer sistemlerinin tarihi olayların yorumlanması üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.”
C) Sema, “Resmi belgelerin güvenilir olduğu unutulmamalı, evrak tenkide tabi tutulmamalıdır.”
D) Ertuğrul, “Günümüzde başta görsel medya olmak üzere çeşitli kaynaklarca yayılan popüler tarih bilgisi ve yorumlarına eleştirel yaklaşılmalıdır.”
E) Şule, “Aynı tarihsel olayı farklı kaynak ve zihniyet ile değerlendirmenin farklı yorumlar getirebileceği unutulmamalıdır.”Soru 2: Tarihte asıl nesnellik, olgu ve belge, bulgu, kalıntılar ile yorum arasındaki tutarlılıktır. Bu yargıdan yola çıkarak;
l. Türkiye Selçukluları döneminde inşa edilen mimari eserlerde Orta Asya çadır kültürünün izlerine rastlanılmasının geleneksel anlayışın sanata yansıması olarak yorumlanması,
II. İskitlere ait Alp Er Tunga Destanında geçen Türkçe kelimelerden yola çıkarak İskitlerin Türk kökenli olabileceğinin iddia edilmesi,
lll. Urartuların kullandıkları çivi ve resim yazısından yola çıkarak Mezopotamya ve Mısır toplumlarından etkilendiklerinin tespit edilmesi değerlendirmelerinden hangilerinin tutarlılık içerdiği söylenebilir?