• Kategori yok
 • İnsanlığın İlk İzleri

  Anadolu’da İlk Medeniyet Merkezleri

  Göbeklitepe Şanlıurfa ilimizin merkeze bağlı Örencik Köyü yakınlarında bulunmaktadır. 1995 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda uygarlık tarihinin başlangıcı ile ilgili görüşleri...

  Medeniyetin Oluşumunu Etkileyen Faktörler

  Uygarlığın ortaya çıkmasında öncelikle coğrafi koşullar etkili olmuştur. İklimi insan yaşamına ve üretime uygun, verimli toprakların ve su kaynaklarının olduğu...

  Tarih Öncesi Çağların Önemli Özellikleri

  Yazı kullanılmadığından bu devirlerle ilgili arkeolojik kalıntılardan yararlanılarak bilgi edinilebilmiştir. Devirler insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre adlandırılmıştır. Eşya yapımında...

  Tarih Öncesi Dönemlendirme

  İnsanlık tarihinde yazının icadından önceki dönemlere tarih öncesi, yazının icadından sonraki dönemlere de tarih çağları denilmiştir. Tarih öncesi dönemlendirmede insanların...

  İnsanlığın İlk İzleri: Sözlü Kültür

  Yazının icadından önce insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini sözlü olarak nesilden nesile aktarmış ve korumuştur. Eski Yunan’da mit ve efsane...

  İlk İnsanların Kullandıkları Araç – Gereçler

  İlk insanlar, kullandıkları araç-gereçleri taştan yapmışlardır. Başlangıçta iri ve kaba olarak yontulan taşlar zamanla daha kullanılışlı hale getirilmiştir. İnsanlar teknik...

  İlk Yerleşim Yerleri

  İlk insanlar, iklimin ve besin kaynaklarının meydana getirdiği yaşam biçimine bağlı olarak geniş alanlara yayılmışlardır. Mağara ve kaya sığınakları içinde...

  İlk Tarımsal Faaliyetler

  İnsanlar zaman içinde yabani tahıl ve meyveleri ıslah ederek kendi kontrolünde üretmeyi öğrenmiş böylece tarımsal faaliyetler başlamıştır. Tarıma geçişle birlikte...

  İlk İnsanların Yaşam Tarzı ve Geçim Kaynakları

  İlk insanların geçim kaynağı avcılık ve besin toplayıcılığıydı. İnsanlar besin kaynaklarının azalması veya çoğalmasına bağlı olarak göçebe bir yaşam sürüyorlardı....

  İnsanlığın İlk İzleri

  İnsanın geçmişini, tabiatla mücadelesini, sosyal ilişkilerini ve inançlarını öğrenmek, geçmişten günümüze ulaşan izlerin incelenmesine bağlıdır. İnsanlık tarihi ile ilgili en...

     Soru 1: Günümüzden yaklaşık 2,5 milyon yıl önce Dünya, buzullarla kaplı olduğu için insan yaşamına uygun değildi. Buzulların yavaş yavaş erimeye başlamasıyla birlikte özellikle kuzey yarım kürenin bazı alanlarında ılıman iklim kuşakları oluşmuştur. Böylece ilk yerleşme ile ilgili hareketlilikler bu kuşakta görülmeye başlanmıştır. Bu bilgilere göre insanların yerleşik yaşama geçmesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki olduğu söylenebilir?
  A) Dinsel inanış
  B) Devletlerin ortaya çıkması
  C) Sosyal kuralların oluşması
  D) Yazının bulunması
  E) Doğal çevre ve coğrafi koşullar

  Soru 2: İlk insanlar taştan kabaca aletler yaparak kullanmışlardır. Zamanla obsidyen denilen doğal cam, kemik ve mikrolit denilen çakmaktaşından orak, bıçak, olta, ok ucu gibi aletler yapmışlardır. İnsanlar tarımla uğraşmaya başladıktan sonra saban, orak, tahıl öğütme taşları, havan ve dibek gibi araç gereçler icat etmişlerdir. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İnsanların ihtiyaçları ile icatları arasında paralellik vardır.
  B) Sosyal yaşam geliştikçe yeni araç-gereçler yapılmıştır.
  C) Madenlerin bulunması tarımsal üretimin başlamasını sağlamıştır.
  D) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır.
  E) İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için araç-gereçler yapmışlardır.

  Soru 3:  ° Karain ve Beldibi mağaralarında yapılan araştırmalarda el baltaları, taştan yapılmış aletler ve hayvan heykelcikleri bulunmuştur.

  ° ÇataIhöyük’te yapılan arkeolojik kazılarda tahıl ezme ve öğütme taşları bulunmuş, köpek ve sığır gibi hayvanların evcilleştirildiği tespit edilmiştir.

  Bu iki durum göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

     A) Toplumsal yaşam hukuk kurallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
  B) Buluntular ait oldukları dönemin yaşam tarzını yansıtmaktadır.
  C) Yazı ilk olarak Anadolu’da kullanılmıştır.
  D) Toplumlar arasındaki ticari ilişkiler gelişmiştir.
  E) Yerleşik yaşam ilk olarak Karain ve Beldibi mağaralarında başlamıştır.