• Kategori yok
 • Coğrafya, İnsan ve Doğa

  Coğrafyanın Tarihsel Gelişimi

  Coğrafya kavramı ilk kez, Yunan kültüründe milattan önceki dönemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Yunanca gaia (yer) ve graphein (betimlemek) sözcüklerinden türemiştir. İlk...

  Coğrafyanın Önemi

  Coğrafya; ülkelerin bulunduğu jeopolitik konumları göz önün- de bulundurularak, yeni yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olan bir bilim dalıdır. Coğrafya bilimi, yeryüzünün...

  Coğrafyanın İlkeleri

  Her bilimde olduğu gibi coğrafya bilimi de çalışmalarını belirli metot ve ilkelere göre yapar. Coğrafya biliminin üç ana ilkesi vardır....

  Coğrafyanın konusu, bölümleri ve yararlandığı bilimler

  Coğrafya, yeryüzünü ve onun farklı bölgelerini, insanların ya- şam alanı olarak inceleyen ve tanıtan bilim dalıdır. Coğrafya, yeryüzündeki doğa olaylarını...

  Doğaya Karşı Duyarlılık

  İnsan ihtiyaçları doğrultusunda doğayı sürekli olarak değiştirme çabası içindedir. Bu değiştirme faaliyetlerinde yalnızca insan ihtiyaçlarının gözetilmesi, doğanın dengesinin gözetilmemesi çeşitli...

  Doğa ve İnsan Etkileşimi

  Yaşadığımız çevredeki doğal unsur ve olaylar hayatımızı çeşitli şekillerde etkiler. İnsanların beslenmesi, giyinmesi, barınması, karakteristik yapısı vs. bu doğal unsur...

  Doğa ve Unsurları

  İnsanın bir parçası olduğu doğa, birbiriyle etkileşim hâlinde olan dört farklı ortamın birlikteliğinden oluşur. Bu ortamlar; atmosfer (hava küre), hidrosfer...

  Coğrafyanın Yararlandığı Bilimler Nelerdir?

  Coğrafya, konularını açıklarken çeşitli bilimlerden yararlanır. Bu bilimlerin başlıcaları aşağıdaki kavram haritasında verilmişti. Coğrafya çeşitli bilim dallarından metot ve veri elde etme...

  Coğrafyanın Bölümleri Nelerdir?

  Coğrafya, konuları bakımından fiziki ve beşerî coğrafya olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal sistemler ile fiziki coğrafya, beşerî sistemler ve süreçleri ile beşerî coğrafya bölümleri...

  Coğrafyanın Konusu Nedir

  Coğrafya, insanların içerisinde yaşadığı doğal, sosyal ve ekonomik koşulları ve bu koşullarla insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen; doğal olayların oluşumunu, nedenini, sonucunu ve...